Cilj projekta

Opći je cilj projekta da se ciljanim skupinama putem pokretne knjižnice kroz razvoj čitalačke pismenosti omogući ravnopravno sudjelovanje u kulturnom i društvenom životu zajednice na području Karlovačke županije.

U cilju da se osigura dostupnost čitalačkih programa i materijala svim osobama izvan mjesta boravka/stanovanja, projektom je planirana nabava bibliobusa koji će pružati usluge pokretne knjižnice na području cijele Karlovačke županije s naglaskom na obilasku ruralnih područja koja čine veliki dio županije.

Cilj je projekta i provedba participativnih aktivnosti poticanja čitanja i razvoja čitalačkih kompetencija za pripadnike ciljanih skupina kojima je pristup knjizi otežan u mjestu stanovanja.

S ciljem promocije i vidljivosti projekta te diseminacije informacija o projektu putem medija i promotivnih materijala, nabavit će se promotivni materijali, izraditi mrežna stranica i održati konferencije za medije.

Svrha projekta

Svrha je projekta nabaviti i opremiti jedan bibliobus i razvijati usluge pokretne knjižnice na području Karlovačke županije te kroz različite oblike suradnje s vanjskim dionicima pripremiti i provoditi radionice čitanja i pisanja za pripadnike ciljanih skupina.

Ciljne skupine

Projektom je omogućeno sudjelovanje u kulturi svim građanima, a posebice društvenim skupinama koje su najizloženije riziku od socijalne isključenosti kao što su djeca i mladi, osobe starije od 54 godine, osobe s invaliditetom, u svrhu jačanja socijalne kohezije i poboljšanja kvalitete života. Želja za čitanjem i sposobnost čitanja važan su preduvjet cjelovitog osobnog, ali i ukupnog društvenog razvoja.

CS1 – Mlađi od 25 godina starosti – broj djece i mladih koji će sudjelovati u radionicama čitanja i pisanja kao što su radionice kreativnog pisanja, kvizaška natjecanja na temu književnosti, čitateljski debatni klub „Obrani knjigu“, književni susreti s hrvatskim književnicima. Aktivnosti će se organizirati s ciljem poticanja čitanja kod djece i mladih obzirom da čitanje pozitivno utječe na njihove jezične i opće spoznajne sposobnosti.

CS2 – Stariji od 54 godine sudjelovat će u čitateljskim klubovima. Cilj je potaknuti čitalačku aktivnost, diskusiju na temu književnosti te razviti interes za književnost. Grupnim aktivnostima jačaju se unutrašnja snaga pojedinaca i motivacija za redovito čitanje.

CS3 – Sudionici s invaliditetom sudjelovat će u čitateljskim radionicama „Kockice pričalice“ s ciljem poticanja razvoja jezičnih sposobnosti, predčitalačkih i čitalačkih vještina, razmišljanja i kreativnosti, vještine koncentracije te usmenog izražavanja.

Krajnji korisnici: svi korisnici pokretne knjižnice koja osigurava građanima pravo na jednakopravnost pristupa informacijama i cjeloživotnom obrazovanju te predstavlja jedinu mogućnost za ostvarivanje dostupnosti znanja, kulture i informacija stanovništvu u perifernim i ruralnim područjima, posebice u područjima bez stacioniranih knjižnica, odnosno u malim mjestima udaljenima od većih središta i prometno slabo povezanima s mjestima u kojima se knjižnice nalaze.

Očekivani rezultati projekta

  • nabava i opremanje jednog bibliobusa informatičkom opremom i knjižničnim fondom te razvijanje usluge pokretne knjižnice na području Karlovačke županije
  • provedba aktivnosti za mlađe od 25 godina – 8 radionica kreativnog pisanja, 5 kvizaških natjecanja na temu književnosti, 4 susreta čitateljsko-debatnog kluba „Obrani knjigu“, 4 književna susreta s hrvatskim književnicima
  • provedba aktivnosti za starije od 54 godine – 4 susreta čitateljskog kluba
  • provedba aktivnosti za sudionike s invaliditetom – 4 čitateljske radionice „Kockice pričalice“
  • izrađen logo projekta, postavljena mrežna stranica projekta, izrađena 4 roll up banera, dizajnirani i tiskani plakati, letci, platnene vrećice, blokovi, mape i olovke projekta, organizirana početna i završna konferencija i četiri promocije projekta na terenu tijekom provođenja projektnih aktivnosti
  • novozaposlen projektni koordinator kod partnera, a dva postojeća zaposlenika nositelja projekta radit će na 48 % ukupnog radnog vremena za cijelo vrijeme trajanja projekta na mjestima voditelja projekta i projektnog administratora.

Projektni tim

Jasmina Milovčić, viša knjižničarka

Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac
Voditelj projekta
+385 47 412 377
bibliobusprojekt@gkka.hr

Mario Škrtić, sistem inženjer

Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac
Projektni administrator
+ 385 47 412 377
bibliobusprojekt@gkka.hr

Robert Vodopić, dipl.oec.

Grad Karlovac
Voditelj odsjeka za pametni grad
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam
Kontakt: robert.vodopic@karlovac.hr

Meri Šibenik Lipak

CARPE DIEM, udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih
Projektni koordinator
+385 47 422 347

Održivost projekta

U cilju osiguravanja održivosti rezultata kroz cijelu će se provedbu projekta sustavno pratiti i preispitivati aktivnosti, ciljevi i ostvareni pokazatelji. U okviru upravljanja projektom, posebno će se razmatrati aspekti financijske održivosti.

Nabavljeno vozilo, oprema i knjižni fond bit će u uporabi i nakon završetka provedbe projekta kao standardna usluga široj populaciji Karlovačke županije sukladno njihovom interesu i iskazanim potrebama.

Grad Karlovac će kao osnivač Gradske knjižnice i dalje podržavati inovativno-razvojne projekte, kako stručno, tako i financijski. S obzirom da smo županijska matična knjižnica i naše usluge obuhvaćaju područje Karlovačke županije, provedbu i održivost projekta, podržavat će i Karlovačka županija, financijski i logistički.

Sa stajališta održivog razvoja i zaštite okoliša, projekt doprinosi održivom razvoju. Kod nabave novog bibliobusa preferirat će se nabava sigurnijih i ekološki prihvatljivijih vozila s nižom emisijom CO2. Prijavitelj i partnerske organizacije uključene su u niz projekata i aktivnosti namijenjenih učinkovitom korištenju prirodnih resursa. Komunikacija osoba uključenih u provedbu projekta provodit će se korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija.